Provinciale SNL-verordeningen goedgekeurd door EL&I

Datum bericht: 16 september 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de provinciale SNL-verordeningen goedgekeurd.


In het voorjaar heeft de Europese commissie het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) goedgekeurd en kon het nieuwe stelsel in zijn volle omvang worden uitgevoerd. Op basis van de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) heeft de Minister van EL&I ook een goedkeuringsplicht voor alle regelingen die hieronder vallen, waaronder het SNL. Nadat het stelsel door Europa was goedgekeurd kon ook de Minister zijn goedkeuring geven. Alle provincies hebben het goedkeuringsbesluit inmiddels ontvangen. Alle beheerders die reeds een subsidiebeschikking hebben ontvangen  voor 2011, waarin nog een voorbehoud is opgenomen over de ministeriële goedkeuring, kunnen deze passage als vervallen beschouwen.

Bron: Portaal Natuur en Landschap, IPO

 
Actueel